بایگانی ماهانه: مارس 2020

خروپف و آپنه

اسنورینگ: ناشی از شتاب جریان هوا در دستگاه تنفسی (حلق) تنگ است این جریان هوا بخش هایی از بافت نرم را به ارتعاش درمی آورد علت سر و صدا در خروپف همین ارتعاش است. آپنه: انسدادی مکانیکی و نقل مکان دستگاه تنفسی (حلق) است وکاهش